Mahamantras

Mantra :

Om shreem shanidevaya namo namaha!
Om shreem shanidevaya shanty Bhavaha!
Om shreem shanidevaya Subhead Phalaha!
Om shreem shanidevayapralaha prapti phalaha!
l Namaste Roudradehaya Namaste Chantakayacha l
l Namaste Manda Sanjaya Namaste Sowrayevibho l
l Namaste Yama Sanjaya Sanaischara Namastute l
l Prasada Kuru Devesa Deenasya Pranatasyacha
Konastaha Pingalo Bhabhurhu Krishno Roudrantako Yamaha l
Sowrihi Sanaischro Mandha Pippaladen Samstuthaha l
Namaste Kona Samsthaya Pingalaya Namostute l
Namaste Roudradehaya Namaste Chantakayacha l
Namaste Manda Sanjaya Namaste Sowrayevibho l
Namaste Yama Sanjaya Sanaischara Namastute l
Prasada Kuru Devesa Deenasya Pranatasyacha l

Mahamantra :

|| Nilanjana samabhasam raviputram yamagrajam chaya martanda sambhutam tam namami shaishcharam||
|| Om Neelambharaya vidhmahe Soorya Putraya dhimahi tanno sauri prachodayath ||
|| Om praam preem praum sham shanayishraya namah ||

Shani Gayatri Mantra:

|| Om Sanaischaraya vidhmahe Sooryaputraya dheemahi tanno manda prachodayat ||

“Navagraha Pidahara Sthothram” of “Brahmanda Purana”:

|| Suryaputhro Deerghadeho Vishaalaakshah Shivapriyah Mandachaarah Prasannathmaa peedam harathu me Shanih ||

Mula Mantra:

||Om Sham Shanaiscaryaye Namah||